Tuesday, March 12, 2013

விழிப்புணர்வு!

நம் அரசு பலவிஷயங்களுக்கு 'விழிப்புணர்வு!' ஏற்படுதுவதற்காக கோடிக்கணக்கில் பணம் செலவழிக்கிறது.... இவ்வாறு நடக்கும் 'விழிப்புணர்வு!'க்கு ஏதேனும் பலன் உண்டோ?

 
உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆக்கபூர்வமான விமர்சனங்களை எதிர்நோக்கி

என்றும் அன்புடன்

விஜயலக்ஷ்மி சுஷில்குமார்

No comments:

Post a Comment