Tuesday, March 12, 2013

யார் காரணம்?


வீட்டை விட்டு சுயமாக வெளியேறும் பல சிறார்களைப் பற்றி அறியுமா? அவர்களின் அவல நிலைக்கு
'யார் காரணம்?'

உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆக்கபூர்வமான விமர்சனங்களை எதிர்நோக்கி

என்றும் அன்புடன்

விஜயலக்ஷ்மி சுஷில்குமார்

No comments:

Post a Comment